IT podpora nejvyšší kvality

HOT LINE !!
+420 739 365656

Kodex it-průvodce.cz

Shrnutím vybraných poznatků a skutečností jsme definovali následující základní kodex itprůvodce.cz v řízení vztahu se zákazníkem a realizaci služeb:

  • Zákazník dostává vždy funkční a ekonomicky výhodné řešení

Veškerý design, vývoj a testování probíhá zásadně interně. Zákazníkovi musí být prezentována finální verze návrhu, který obsahuje i přiměřenou argumentaci, vč. ekonomického rozboru a vyjádření rizik.

  • Zákazník dostává standardní řešení, které je otestované

Našim zákazníkům prezentujeme zásadně řešení, které jsme předem interně testovali nebo s ním máme praktickou zkušenost. Pokud tato podmínka není splněna, budeme se snažit řešení otestovat na naší vlastní infrastruktuře před jeho provozním nasazením u zákazníka

  • Výsledky individuálního vývoje musí být zdokumentovány a testovány

Pokud je řešení založeno na bázi individuálního vývoje pro zákazníka, nesmí mu být předáno, pokud neprošlo důkladnými testy a nebylo protokolárně odzkoušeno v prostředí zákazníkovi infrastruktury na základě testovacích scénářů. Jakékoli individuálně vyvíjené řešení provozované u zákazníka je třeba doplnit dokumentací jeho architektury a nastavení jeho aktuálního prostředí.

  • Omezujeme závislost zákazníka na dodavatelích

Pokud existuje standardní nástroj za cenu srovnatelnou s individuálně vyvíjeným nástrojem, považujeme takový za výhodnější. Snažíme se odbourávat a nestavět řešení, která vytvářejí vazbu závislosti mezi zákazníkem a dodavatelem. Stejné dogma platí i pro řešení, která sami navrhujeme, vyvíjíme nebo dodáváme.

  • Vedeme aktuální, přesnou a úplnou dokumentaci celého systému

Dokumentace systému dovoluje efektivní provádění servisních činností, identifikaci chyb i plánování rozvoje. Sekundárně posiluje nezávislost zákazníka na dodavateli servisních služeb. Proto její aktualizaci a precizní vedení považujeme za jeden z pilířů kvalitní dodávky služeb správy IT infrastruktury.

  • Změny, úpravy nebo návrhy nových prvků infrastruktury jsou interně zkoumány před jejich prezentací zákazníkovi

Je nepřípustné, aby řešení vznikalo nebo se měnilo „na zelené louce“ u zákazníka. V případě jakékoli změny, inovace nebo doplnění bude takový krok interně prozkoumán a argumentován v rámci týmové konzultace. Zákazníkovi je prezentováno zásadně argumentované finální řešení.

  • Priority a problémy definuje zákazník, konzultant hledá optimální řešení

Prioritizaci jednotlivých problémových položek určuje zásadně zákazník. Role konzultanta spočívá v poskytování informací z oboru, vyjádření rizik a nastínění variant řešení.

  • V prvním kroku auditujeme a legalizujeme veškeré vybavení

Garanci a služby poskytujeme výhradně nad legálními systémy a software. Naše znalostní základna nám dovoluje nacházet alternativní řešení na bázi freeware nebo opensource. Jejich využitím se snažíme dosáhnout co nejvýhodnějšího poměru výkon – cena pro zákazníka. Zásadně však odmítáme použití nelegálního software nebo systému.

  • Minimalizace zátěže pro zákazníka

Naším partnerem je zákazník, jehož posláním je tvořit své výrobky, dodávat služby nebo vymýšlet … třeba nové vynálezy. Není to specialista na IT, který musí sdílet entusiasmus našich techniků pro nová řešení a nové technologie. Naším úkolem je poskytnout mu dostatek prostoru pro jeho práci a minimalizovat zátěž jeho zdrojů jak finančních, tak časových, pracovních atd.